Folkeskolen er elevernes skole. Folkeskolen skal ruste eleverne til at kunne træde videre ud i verden med dyb viden, kundskaber og dannelse i rygsækken. Derfor er det med udgangspunkt i elevernes behov, at vi hele tiden skal udvikle folkeskolen. Eleverne har krav på en skole, hvor det faglige niveau er højt, og hvor den enkelte elev trives og udvikler sig både fagligt og socialt.

Det kræver en høj kvalitet i skolens traditionelle kernefag som eksempelvis matematik og dansk. Men det betyder også, at de praktiske og kunstneriske fag er vigtige i skolen. På samme måde som dansk og matematik gør det, giver de kreative fag nemlig eleverne kundskaber og bidrager til deres dannelse. De kreative fag kan samtidig være en kontrast til de traditionelle kernefag. Netop den vekselvirkning mellem fagene - de boglige og de kreative - er vigtig, når vi udvikler vores folkeskole.

Det er helt afgørende, at der er en faglig dybde i alle fag - også de kreative. Eleverne skal arbejde vedholdende med at forstå indholdet i fagene. Når de har kemi, skal de ikke blot lave vilde forsøg med farvede væsker - de skal forstå og vide, hvorfor væskerne opfører sig som de gør. På samme måde er det med de kreative fag. Det er ikke nok bare at slå på en koklokke eller synge en popsang. Eleverne skal ind i musikken. De skal kende forskellige musikgenrer, de skal kunne skelne mellem musikinstrumenter, og de skal i det hele taget ned under overfladen og se, høre og mærke, hvad musik er, og hvordan det bliver til. Musik bringer mennesker sammen og fortæller en historie om, hvordan vi blev dem, vi er.

Derfor er det kun naturligt, at vi støtter op om at skabe så gode rammer for kreativ- og musikalsk udfoldelse som overhovedet muligt. Med den nye folkeskolereform blev der på flere måder åbnet op for, at de praktiske og musiske fag kan og skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling - også af folkeskolens øvrige fag.

Det vil altid være skolens - lærernes og pædagogernes - opgave at undervise eleverne. Men det kan i mange tilfælde være en berigelse at vende blikket udad mod det omgivende civilsamfund og gribe den viden, der ligger der. Som led i åben skole er skolerne forpligtet til at søge at indgå i samarbejder med det lokale foreningsliv, herunder med kommunalt støttede musikskoler. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principperne for samarbejdet. Derudover kan den enkelte skoleleder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole. Billund kommune har fx gjort det muligt at gå til musikskoleundervisning i skoletiden. Det betyder konkret, at de enkelte skoler har fået nye muligheder for at tænke musik ind i skoledagen. Det giver mere frihed til de enkelte lærere i forhold til at tilrettelægge undervisningen, mere frihed til de enkelte skolebestyrelser og ikke mindst frihed til, at de enkelte elever kan dyrke deres musikalske talenter.

Vi vil her på tværs af partiskel gerne opfordre til, at man lokalt i skoleledelserne og skolebestyrelserne rundt i landet drøfter, om folkeskolelovens muligheder på det her område giver anledning til lignende initiativer på den enkelte skole. Friheden og mulighederne ligger nemlig i folkeskoleloven. De skal bare udnyttes.