UU-centrene i indsats 2 har igennem projektets første fase med forskningscirkler og pilotprojekter opnået et kompetenceløft, som i projektets anden og næstsidste fase udmøntes i konkrete indsatser, der skal afprøve erfaringerne og metoderne fra arbejdet i forskningscirklerne med henblik på forankring.

I samarbejde med Epinion afholdt Brug for alle unge (BFAU) den 1. juni en såkaldt forandringsteoriworkshop. Formålet var at understøtte vejlederne i deres kommende arbejde med at afprøve de nye vejledningsinitiativer, der i sidste ende skal føre til varig forankring og udvikling i UU. Vejlederne blev klædt på til at indtage rollen som forandringsagenter, der ved projektets afslutning selv kan lede og positivt forandre vejledningen i centrene. Målet med workshoppen var desuden at inspirere vejlederne til, hvilket konkret projekt de ønskede at arbejde videre med i indsatsens anden fase.

Med udgangspunkt i inspirationen fra workshoppen og den læring og erfaring, vejlederne har fået igennem projektets første fase, har hvert enkelt UU-center over sommeren arbejdet med at beskrive deres konkrete UU-indsats for den kommende periode. BFAU har besøgt alle centrene og givet dem sparring og feedback på deres idéer, hvilket har udmøntet sig i 15 spændende projekter.

Vejlederne kommer selv til at lede UU-indsatsen, men med regelmæssig opfølgning og supervision af BFAU. Dertil vil vejlederne fra de forskellige UU-centre fortsat indgå i de tværgående samarbejdsgrupper fra forskningscirkelarbejdet, som i denne nye fase kaldes vejledernetværk, og nu fungerer som en slags studiekreds og et forum for løbende erfaringsopsamling.

Projektets tredje fase vil blive igangsat sideløbende med fase to i løbet af efteråret 2017 og skal sikre, at den samlede viden fra indsats 2 formidles og udbredes, således at udviklingen kan gavne alle UU-centre. I samarbejde med de involverede UU-centre spiller BFAU en aktiv rolle i at udbrede og forankre de opnåede resultater.

Fokus på forældresamarbejde i UU Silkeborg

I UU Silkeborg vil man i den kommende periode arbejde på at styrke forældresamarbejdet i forhold til målgruppen ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse. Ved at afholde forældre/elevcafeer er formålet med indsatsen at skabe et samarbejde mellem forældre, elev og UU-vejleder som fordrer, at de unge i højere grad kan træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.